Monika Bełdowska // Trenerka, Coach, Facylitatorka

2015-11-06T12:37:07+00:00

Od 2006 roku prowadzi szkolenia dla przedstawicieli biznesu, organizacji pozarządowych, administracji publicznej. Specjalizuje się w szkoleniach dotyczących: zarządzania zespołem - motywowania, delegowania, dyscyplinowania, planowania; umiejętności trenerskich; facylitacji; prowadzenia spotkań; zarządzania sobą w czasie; wystąpień publicznych; tworzenia i realizacji projektów.Prowadzi szkolenia i superwizje dla trenerów. Ukończyła Szkołę Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP (2006r.) i Szkołę Coachów, Grupa [...]

Maciej Robakiewicz // Trener, Coach, Aktor

2015-11-06T12:41:56+00:00

W swojej pracy trenerskiej, biznesowej, konsultacyjnej korzystam z doświadczenia aktorskiego, które wyniosłem z wielu lat pracy artystycznej na scenie, w teatrze i przed kamerą. Dzisiaj doświadczenia te wykorzystuję w pracy z ludźmi w organizacjach biznesowych. Specjalizuję się w szkoleniach z zakresu: skutecznej komunikacji, wyrazistości osobistej, wystąpień publicznych,  kształtowania wizerunku, savoir-vivre w biznesie, autoprezentacji, technik głosowych [...]

Konrad Wilk // Coach, Trener, Mentor, Mówca

2015-11-06T12:39:46+00:00

Właściciel i pomysłodawca projektu Orange Tree of Life® W ramach Orange Tree of Life® koncentruje się na indywidualnej pracy life coachingowej w kontekstach osobistych z ludźmi gotowymi na faktyczne, głębokie, przynoszące trwałe efekty doświadczenie siebie. Prowadzi business coaching pomagając menadżerom każdego szczebla. Uczy ich świadomego przywództwa w oparciu o najnowsze osiągnięcia psychologii biznesu. Zamienia zespoły [...]

Katarzyna Gorzędowska // Trener, Konsultant

2015-11-06T12:43:19+00:00

Od 1998 prowadzę szkolenia, kon­sul­tacje i super­wizje dla biz­nesu, orga­ni­za­cji pozarządowych i administracji publicz­nej. Jestem autorką wielu pro­gra­mów szkoleniowych m.in. z zakresu meto­dyki prowadzenia szko­leń, badania potrzeb szkoleniowych, ewaluacji, prezen­tacji i autoprezen­tacji, komu­ni­ka­cji inter­per­sonal­nej, negocjacji i roz­wiązywania kon­flik­tów, motywowania, delegowania, zarzą­dza­nia ludźmi, obsługi klienta, zarzą­dza­nia czasem, radzenia sobie ze stresem, twór­czego myślenia, budowania zes­połu. Od [...]

Joanna Trela // Trener, Analytic-Network Coach

2015-11-06T12:45:51+00:00

Trener, od 9 lat prowadząca szkolenia, specjalizuje się w szkoleniach z zakresu dynamiki grupowej: współpracy zespołowej, komunikacji, zarządzania zmianą, efektywności zespołowej i organizacyjnej w powiązaniu ze strategią firmy. Posiada certyfikat Personal Efficiency Program PEP®. Specjalizuje się w podejścia systemowym i dynamicznym. Przez 4 lata prowadziła roczną procesową Szkołę Trenerów BAZA w Krakowie, najpierw jako trener [...]

Dariusz Majak // Trener, Coach, Mediator

2015-11-06T12:47:31+00:00

Posiadam rekomen­dacje I stop­nia (trener warsz­tatu umie­jęt­no­ści psychospołecz­nych) i II stop­nia (trener treningu inter­per­sonal­nego) Pol­skiego Towa­rzy­stwa Psychologicz­nego. Jestem mediatorem cer­tyfikowanym przez Stowarzyszenie Mediatorów „Poro­zumienie”. Specjalizuję się w prowadzeniu szko­leń roz­wojowych, terapeutycz­nych i szkoleniu trenerów. Przy­gotowywałem i realizowałem warsz­taty z obszarów: aktywizacji zawodowej, pracy w zespole, komu­ni­ka­cji, roz­wiązywania kon­flik­tów, mediacji i innych. Ponadto zaj­muję się pro­wa­dze­niem [...]

Bartłomiej Jędrak // Coach

2015-11-06T12:49:03+00:00

Dyplomowany coach /GRUPA TROP, szkoła Coachów, Warszawa, akredytowana przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, PTP /, pracuje pod stałą superwizją. Członek Izby Coachingu. Założyciel i koordynator SWAT'a BIAŁYSTOK, Sieci Wsparcia Aktywności Trenerskiej, grupy zrzeszającej coachów, trenerów, mediatorów, moderatorów i animatorów zmiany kulturowej i społecznej pracujących METODA GRUPY TROP. Absolwent Pedagogiki i Psychologii oraz Filologii angielskiej UwB. Ukończył [...]

Przejdź do góry