Misja i cele

Fundacja “Biznes Odpowiedzialny Społecznie” ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorczości
z równowagą ekologiczną i społeczną w centrum uwagi. Nasza działalność koncentruje się na propagowaniu społecznej odpowiedzialności biznesu i postaw ekologicznych, mając na uwadze szczegółowe cele w obszarach ekonomii społecznej, ochrony środowiska oraz rynku pracy.

Ochrona przyrody

Jesteśmy zaangażowani w propagowanie rozwiązań proekologicznych i odpowiedzialnej konsumpcji. Nasze inicjatywy edukacyjne mają na celu zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat stanu środowiska naturalnego. Popieramy rozwój turystyki aktywnej
i ekoturystyki, jak również promujemy odpowiedzialne wykorzystanie zasobów naturalnych.

Rynek pracy

Zajmujemy się działalnością związaną z wyszukiwaniem miejsc pracy, szkoleniami oraz doradztwem wspomagającym rozwój osobisty i zawodowy. Wspieramy małe i średnie przedsiębiorstwa oraz instytucje publiczne poprzez szkolenia, edukację i doradztwo. Naszym celem jest również promowanie wzorców i dobrych praktyk związanych z koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu.

Metody realizacji

Realizujemy nasze cele poprzez organizację szkoleń, konferencji, seminariów oraz innych wydarzeń edukacyjnych. Pośredniczymy w pozyskiwaniu środków na działalność rozwojową oraz współpracujemy z różnymi instytucjami w kraju i za granicą. Angażujemy się również
w działania doradcze, badawcze i wspierające zarządzanie projektami oraz innowacyjność.

Zapraszamy do współpracy

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych wspieraniem zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu do współpracy. Razem możemy tworzyć lepszą przyszłość dla nas wszystkich.