Firmy, pragnące posiadać wiodącą pozycję na rynku potrzebują nieustannego rozwoju, który powinien być realizowany na podstawie precyzyjnego planu, a ponad to realizowany poprzez odpowiednie narzędzia ułatwiające jego wdrożenie. Wypracowany przez Fundację BOS Plan rozwoju skupia się na tych kwestiach, które z jednej strony są istotne z punktu widzenia budowania odpowiedzialności społecznej firmy, zaś z drugiej – wspierają realizację celów stricte biznesowych, zdefiniowanych w strategii rozwoju firmy. Powyższy dokument zostaje utworzony na podstawie gruntownej analizy interesariuszy firmy – ich oczekiwań w stosunku do firmy, zainteresowania firmą jak i władzy – wpływu na zarządzania firmą. Dana analiza skupia się na wskazaniu szans/zagrożeń ze strony otoczenia, a także silnych/słabych stron firmy identyfikowanych na podstawie diagnozy społeczno-środowiskowej. Opiera się ona na poniższych obszarach: środowisko naturalne, zagadnienia konsumenckie, uczciwe praktyki operacyjne, zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej, stosunki pracy, kultura zarządzania, prawa człowieka.
Część planistyczna danego dokumentu, bazując na wnioskach analitycznych a także założonych biznesowych kierunkach rozwoju firmy, pokazuje jakie działania powinna podjąć firma, aby móc pozytywnie wyróżniać się na rynku jako społecznie odpowiedzialna i tym sposobem umacniać swą pozycję konkurencyjną. Wypracowana strategia społecznej odpowiedzialności Firmy wskazuje także w jaki sposób monitorować w długim okresie (wykraczającym zdecydowanie poza czas wsparcia doradczego) strategiczne zmiany wskazujące na rozwój i poprawę konkurencyjnej firmy.
Plan działań CSR jest dla Przedsiębiorstwa mapą wskazującą dokąd – w wymiarze odpowiedzialności społecznej – Firma zmierza, dlaczego obrana trajektoria jest dla niej biznesowo optymalna i jakie kolejne kroki musi podjąć, by osiągnąć założone cele.

1. Wzrost poziomu postrzegania firmy jako rzetelnego dostawcy usług/produktów
2. Wzrost poziomu postrzegania firmy jako etycznej w procesie obsługi klienta
3. Podniesienie poziomu postrzegania firmy jako etycznej wewnątrz i na zewnątrz
4. Wzrost poziomu postrzegania firmy jako odpowiedzialnej społecznie.

1. Indywidualne Ścieżki Rozwoju
2. Standardy obsługi posprzedażowej klietna
3. System oceny pracowniczej
4. Komunikacja działań CSR