Project Description

Od 1998 prowadzę szkolenia, kon­sul­tacje i super­wizje dla biz­nesu, orga­ni­za­cji pozarządowych i administracji publicz­nej. Jestem autorką wielu pro­gra­mów szkoleniowych m.in. z zakresu meto­dyki prowadzenia szko­leń, badania potrzeb szkoleniowych, ewaluacji, prezen­tacji i autoprezen­tacji, komu­ni­ka­cji inter­per­sonal­nej, negocjacji i roz­wiązywania kon­flik­tów, motywowania, delegowania, zarzą­dza­nia ludźmi, obsługi klienta, zarzą­dza­nia czasem, radzenia sobie ze stresem, twór­czego myślenia, budowania zes­połu. Od 2002 roku prowadzę zajęcia w Szkole Trenerów Grupy TROP.
Pracuję z kadrą dydak­tyczną Uniwer­sytetu War­szaw­skiego.
Posiadam cer­tyfikaty trener­skie: Pol­skiego Towa­rzy­stwa Psychologicz­nego, Grupy TROP i Stowarzyszenia Trenerów Orga­ni­za­cji Pozarządowych. Jestem absol­wentką pedagogiki Uniwer­sytetu Łódz­kiego, Szkoły Trenerów Biz­nesu TROP (2000r.) oraz Szkoły Treningu Grupowego (2011r.) Posiadam cer­tyfikaty trener­skie: Pol­skiego Towa­rzy­stwa Psychologicz­nego, Grupy TROP i Stowarzyszenia Trenerów Orga­ni­za­cji Pozarządowych. Jestem absol­wentką pedagogiki Uniwer­sytetu Łódz­kiego, Szkoły Trenerów Biz­nesu TROP (2000r.) oraz Szkoły Treningu Grupowego (2011r.)
Współ­pracowałam m. in.z: Rabugino, JMP — Biedronka, Generali, Silikaty Białystok, Kronospan, ZemithOp­timedia Group, ESRI Pol­ska, Lyreco, BZ WBK, Tesco, Energa, Vat­ten­fall, PKPP „Lewiatan”, Brid­gestone, Leroy Mer­lin, Dotcom, Bank Prze­mysłowy, Icopal, WSiP, Saatchi&Saatchi, Nor­wich Union, Con­forama, Impel, Nowy Prze­mysł, Żółty Telefon, Pracow­nia Pedagogiczna i Wydaw­nicza, Soft­man, Stolica, Obsługa Fun­duszy Inwestycyj­nych, Eli Lilly, Polkom­tel, ista Pol­ska, Inter Cars, Get It, Altana Pharma, Pramerica Finan­cial, Polsko-Niemiecka Izba Prze­mysłowo –Han­dlowa, Cen­trum Promocji Infor­matyki, Liberty Direct, Pol­ska Telefonia Cyfrowa, Initiative Media, Gruppa66 Ogilvy, Unilever, Elda-Eltra Elek­trotech­nika, UPC, John­son­Diver­sey, Grupa Żywiec, Ernst&Young, Petrolot, PLL LOT, Warta, Warta Vita, Invest-Bank, Pricewater­houseCoopers, Agora, P4-Play, Stowarzyszenie Agen­cji Reklamowych w Pol­sce, Regionalne Cen­trum Ekologiczne, Parki Narodowe, Światowy Fun­dusz na Rzecz Przy­rody, Stowarzyszenie Agen­cji Reklamowych w Pol­sce, Cen­trum Edukacji Obywatel­skiej, Fun­dacja Pomoc Spo­łeczna SOS, Powszechna Akademia Młodzieży, Stowarzyszenie OPiRO, Stowarzyszenie „Przy­pisani Pół­nocy”, Dom Współ­pracy Polsko-Niemieckiej, Cen­trum Aktyw­no­ści Lokal­nej CAL, Europej­skie Cen­trum Edukacji Spo­łecz­nej, Cen­trum Promocji i Roz­woju Inicjatyw Obywatel­skich OPUS, Minister­stwo Gospodarki, Cen­trum Projek­tów Europej­skich, Urząd Służby Cywil­nej, Fun­dacja Roz­woju Spo­łeczeń­stwa Infor­macyj­nego, Wyż­sza Szkoła Pedagogiczna TWP.