Project Description

Posiadam rekomen­dacje I stop­nia (trener warsz­tatu umie­jęt­no­ści psychospołecz­nych) i II stop­nia (trener treningu inter­per­sonal­nego) Pol­skiego Towa­rzy­stwa Psychologicz­nego. Jestem mediatorem cer­tyfikowanym przez Stowarzyszenie Mediatorów „Poro­zumienie”. Specjalizuję się w prowadzeniu szko­leń roz­wojowych, terapeutycz­nych i szkoleniu trenerów. Przy­gotowywałem i realizowałem warsz­taty z obszarów: aktywizacji zawodowej, pracy w zespole, komu­ni­ka­cji, roz­wiązywania kon­flik­tów, mediacji i innych. Ponadto zaj­muję się pro­wa­dze­niem mediacji na zlecenie sądów i klien­tów indywidual­nych oraz moderacji dla małych i dużych grup.
Mam wielolet­nie doświad­czenie w pracy z trenerami, osobami pragnącymi się roz­wijać, młodzieżą, spor­tow­cami i studen­tami.
W ramach szko­leń dla firm współ­pracowałem m.in. z NEC Europe, BOSH, Biedronka, Leroy-Merlin, Astra Zeneca i innymi.