Dzięki wsparciu Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS), istnieje możliwość dofinansowania udziału w kursie trenerskim:

– 100% dofinansowania dla mikroprzedsiębiorstw (mniej niż 10 pracowników, roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln euro);

– 80 % dofinansowania dla pozostałych przedsiębiorstw;

Wsparcie KFS

O przyznanie środków z KFS na kurs trenerski mogą ubiegać się wszyscy pracodawcy, w rozumieniu przepisów ustawy, którzy zamierzają inwestować w podnoszenie swoich własnych kompetencji lub kompetencji osób pracujących w firmie.

Pracodawca to jednostka organizacyjna, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudnia co najmniej jednego pracownika na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.

Pracownik, którego kształcenie ustawiczne ma być sfinansowane ze środków KFS musi być zatrudniony przez pracodawcę przed dniem złożenia wniosku o środki KFS.

ZE WSPARCIA KFS NIE MOGĄ KORZYSTAĆ:

– pracownicy zatrudnieni na podstawie umów cywilno-prawnych,

– pracownicy nie świadczący pracy (urlop macierzyński, urlop wychowawczy),

– pracodawcy zalegający z wypłatą wynagrodzeń, z opłatą składkami ZUS i innymi świadczeniami publicznymi ,

– udziałowcy i członkowie spółek z o.o. jeśli nie spełniają definicji pracowników.

Finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy, stanowi pomoc de minimis.

NASI PRACOWNICY UREGULUJĄ WSZELKIE FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z UZYSKANIEM DOFINANSOWANIA. Przygotujemy i w toku konsultacji z przedsiębiorcą, wypełnimy niezbędne dokumenty oraz dostarczymy je do odpowiednich instytucji. W przypadku pytań prosimy o kontakt pod tel: 85 307 05 88, 731 788 716 lub mailowo biuro@bosfundacja.pl.