Rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) jest nie tylko odpowiedzią na globalne wyzwania środowiskowe, ale również katalizatorem innowacji i zrównoważonego wzrostu w sektorze przedsiębiorstw. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) poprzez zakończony konkurs „GOZ – to się opłaca”, finansowany z Funduszy Europejskich, zainicjowała istotny ruch w kierunku promowania i wdrażania zasad GOZ w polskich firmach.

Cel i znaczenie zakończonego konkursu „GOZ – to się opłaca”

Konkurs „GOZ – to się opłaca” miał za zadanie wsparcie przedsiębiorców i ich pracowników w rozwoju kompetencji związanych z GOZ, promując tym samym przejście z gospodarki liniowej na model zrównoważonego rozwoju. Choć nabór wniosków zakończył się we wrześniu 2023 r., jego efekty będą miały długofalowy wpływ na podejście firm do zarządzania zasobami i wprowadzania innowacji.

Dla kogo był ten konkurs i jakie projekty zostały zrealizowane?

Skierowany do przedsiębiorstw i ich pracowników, konkurs sfinansował 8 ogólnopolskich projektów, które mają na celu zwiększenie świadomości i wiedzy na temat GOZ. Inicjatywy te, obejmujące szkolenia i doradztwo, mają pomóc firmom w identyfikacji i implementacji praktyk GOZ, stanowiąc tym samym ważny krok w kierunku zrównoważonej transformacji gospodarczej Polski.

Korzyści i długoterminowe implikacje wdrożenia GOZ

Wdrożenie zasad GOZ przynosi szereg korzyści dla przedsiębiorstw, w tym redukcję kosztów operacyjnych, lepsze zarządzanie ryzykiem i zwiększenie konkurencyjności na rynku. Konkurs „GOZ – to się opłaca” podkreślił znaczenie i potencjalne korzyści płynące z adaptacji firm do zrównoważonego modelu biznesowego, promując przykłady dobrych praktyk i oferując wsparcie w przejściu na bardziej efektywne wykorzystanie zasobów.

Perspektywy na przyszłość

Zakończenie konkursu „GOZ – to się opłaca” nie oznacza końca działań na rzecz promowania gospodarki o obiegu zamkniętym. Wręcz przeciwnie, jest to początek szerszej dyskusji i dalszych inicjatyw mających na celu integrację zasad zrównoważonego rozwoju w polskim sektorze przedsiębiorstw. Rezultaty tego konkursu, w postaci projektów realizowanych przez beneficjentów, stanowią fundament dla przyszłych działań i inwestycji w obszarze GOZ, oferując wgląd w to, jak przedsiębiorstwa mogą przyczynić się do budowania zrównoważonej przyszłości zarówno dla siebie, jak i dla społeczeństwa.

Więcej na parp.gov.pl