W dniu 23.03.2016 r., w Białymstoku odbyło się jedno z pięciu spotkań informacyjnych zaplanowanych w największych miastach Wschodniej Polski, dotyczące działania 1.2 Programu Operacyjnego Polska Wschodnia pt. „Internacjonalizacja MSP”. Na spotkaniu zorganizowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, skierowanym do mikro, małych oraz średnich przedsiębiorców z naszego regionu, Fundację Biznes Odpowiedzialny Społecznie reprezentowała Paulina Malinowska.

Podlascy przedsiębiorcy zgromadzeni na konferencji, bądź na bieżąco śledzący transmisję on-line ze spotkania na stronie internetowej PARP, dowiedzieli się, dlaczego warto i w jaki sposób przygotować się do ekspansji na rynki zagraniczne, nie tylko w wymiarze finansowym, ale przede wszystkim w wymiarze merytorycznym – przygotowując perspektywiczny biznes plan oraz strategię eksportową pod kątem potencjalnych szans i zagrożeń dla tego typu planowanych przedsięwzięć.

Co więcej, w trakcie spotkania pokrótce omówione zostały zasady wnioskowania o środki finansowe, które przedsiębiorcy mogą pozyskać w ramach działania 1.2. POPW przede wszystkim na wsparcie doradcze w zakresie m.in. diagnozy potencjału eksportowego i opracowania strategii wejścia na rynek zagraniczny, w tym przygotowania przedsiębiorstwa i jego oferty do sprzedaży na wybranych rynkach zagranicznych. Głównym celem tak sformułowanego wsparcia ma być przede wszystkim wprowadzenie na rynki zagraniczne nowych, polskich produktów oraz usług, a tym samym zapewnienie mikro, małym
i średnim przedsiębiorcom perspektyw do ciągłego rozwoju i wzmacniania swojej pozycji na rynku krajowym.

Fundacja BOS popiera oraz chętnie uczestniczy w działaniach, których bezpośrednim celem jest zapewnienie wsparcia lokalnym przedsiębiorcom, ponieważ wierzy, iż wyłącznie rozwój i konkurencyjność firm z sektora MSP, może realnie przełożyć się na wzrost standardów funkcjonowania innych obszarów i sektorów naszego regionu.