W dniu 25.11.2015 r. Magda Murawska w imieniu fundacji wzięła udział w kolejnym spotkaniu zorganizowanym w ramach współpracy Federacji Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok z Władzami miasta. Już na początku spotkania, postawione zostały dwa przewodnie tematy:

  • omówienie założeń konkursów ogłaszanych w najbliższym czasie przez Białostocki Obszar Funkcjonalny
    w ramach mechanizmu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych;
  • zasady kandydowania do Białostockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego – nowego ciała opiniodawczo-konsultacyjnego powoływanego dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
Bardzo szeroko omówiono zasady funkcjonowania Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz podjęto temat dwóch konkursów w zakresie usług opiekuńczych, skierowanych m.in. do osób niepełnosprawnych i wsparcia ubogich rodzin (działania 7.2. oraz 8.4 z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego).
Temat drugi, dotyczący kandydowania do Białostockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego został potraktowany bardzo pobieżnie. Wybrzmiała m.in. informacja, iż członkowie Rady złożonej z 20 osób, w połowie będą stanowić przedstawicieli miasta, zaś w drugiej części to przedstawiciele organizacji pozarządowych. Szczegółowe informacje nt. wyborów do Rady, zamieszczone zostały na stronie: http://www.bip.bialystok.pl/329-szczegoly-aktualnosci/lang/pl-PL/id/cfd9NBW1muglb3uOzqhPYw2/back/15/default.aspx
Co ważne, podczas spotkania dopisała duża frekwencja przedstawicieli NGO, zainteresowanych rozwojem naszego regionu, który możliwy jest przede wszystkim dzięki pielęgnowaniu partnerskich relacji pomiędzy Władzami miasta, a członkami organizacji pozarządowych.
ko1 ko2 ko3 ko4 ko5