29 czerwca 2016 r. w Białymstoku odbyło się spotkanie informacyjne, dotyczące Poddziałania 1.2.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. Na spotkaniu zorganizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku (Instytucja Pośrednicząca POWER), skierowanym do publicznej służby zatrudnienia, Ochotniczych Hufców Pracy, agencji zatrudnienia, instytucji szkoleniowych, instytucji dialogu społecznego i instytucji partnerstwa lokalnego, Fundację Biznes Odpowiedzialny Społecznie reprezentowała project manager – Anna Hykiel.

Spotkanie dotyczyło naboru wniosków w związku z ogłoszonym konkursem dotyczącym wsparcia indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób młodych w województwie podlaskim (POWR.01.02.01-IP.11-20-001/16). To konkurs zorganizowany w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Fundusz Społecznego.  

Przedmiotem konkursu są projekty dotyczące wsparcia indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób młodych tzw. młodzieży NEET poprzez instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej skierowane do osób, które przedwcześnie opuszczają system edukacji lub osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji, a także te służące zdobyciu doświadczenia zawodowego  wymaganego przez pracodawców. Wsparciem objęte są także instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób niepełnosprawnych.

 

W ramach spotkania Pani Małgorzata Drozdowska z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku zaprezentowała kluczowe zagadnienia i wymagania konkursowe, takie jak typy beneficjentów i projektów, kryteria wyboru projektów, kwalifikowalność wydatków, procedura składania wniosków oraz ich oceny.

Cenna także okazała się druga część spotkania, w której na szczegółowe pytania uczestników spotkania odpowiedzi udzielał Pan Hubert Ostapowicz – Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku.