Uczestnicy prowadzonych przez nas szkoleń mają możliwość zarówno rozwinąć kompetencje interpersonalne, komunikacyjne, jak też podnieść kwalifikacje zawodowe. Osiągamy to poprzez wykorzystanie kompleksowej oferty szkoleniowej, która doskonaląc umiejętności pracowników zapewnia firmie dynamiczny rozwój. Poruszane tematy oraz trenerzy są dobrani w taki sposób, by uczestnicy szkoleń mieli dostęp do najnowszych i najbardziej aktualnych informacji oraz szczegółowej wiedzy z wybranych dziedzin.

Każdego z naszych Klientów traktujemy indywidualnie, co pozwala nam w pełni zrozumieć oczekiwania danej firmy. Współpracę z Klientem rozpoczynamy od poznania kultury organizacyjnej firmy oraz jej bieżących dążeń w zakresie rozwoju zatrudnionych w niej osób.

Korzyści ze szkolenia dla firmy

   • Analiza kluczowych zjawisk występujących w przedsiębiorstwie
   • Wnioski i przedstawienie gotowych rozwiązań
   • Rekrutacja wewnętrzna
   • Integracja pracowników
   • Poprawa komunikacji wewnątrz firmy
   • Zwiększenie wydajności i efektywności pracy

Korzyści ze szkolenia dla pracowników firmy

   • Utrwalenie i podniesienie kompetencji
   • Zmiana postaw z roszczeniowej na aktywną
   • Wymiana doświadczeń zawodowych między pracownikami
   • Poczucie przynależności do jednej firmy

Metoda szkoleniowa, została opracowana przez wiceprezesa Fundacji – Mariusza Malinowskiego. Pozwala ona na sprostanie oczekiwaniom nawet najbardziej wymagających Klientów. Metoda 4×4 jest dopasowana do indywidulanych potrzeb pracowników, a przy tym na tyle elastyczna, że może być modyfikowana w zależności od zapotrzebowania na określony rodzaj szkolenia. Szkolenia prowadzone tą metodą polegają na omówieniu w cztery dni czterech tematów, nabyciu każdego dnia minimum czterech umiejętności oraz uzyskaniu czterech zmian na poziomie postaw Uczestników. Zajęcia są prowadzone autorską, łączoną metodą coachingu grupowego, action learning i indywidualnych sesji coachingu zawodowego.

metodyka

PIERWSZA LINIA – SPRZEDAWCY, KONSULTANCI I KIEROWNICY PUNKTÓW SPRZEDAŻY GSM
1. Budowanie zespołu – cykl dojścia z konsultanta na kierownika
Grupa ludzi a zespół, budowanie poczucia wspólnoty grupowej
Zwiększanie uczucia solidarności, uświadomienie własnego wkładu w rozwój i funkcjonowanie zespołów
Budowanie zaufania i poczucia bezpieczeństwa
Kształtowanie pozytywnych interakcji grupowych
1. Motywowanie pracowników
Rodzaje motywacji
Sposoby nagradzania pracowników (czynniki płacowe i pozapłacowe)
Czynniki kształtujące motywację do pracy
Zasady budowania skutecznego systemu motywacyjnego

1. Efektywne zarządzanie personelem
Zadania i wyzwania wobec zarządzania małą grupą ludzi
Związek zarządzania zasobami ludzkimi z zarządzaniem strategicznym
Oceny Pracownicze – opracowanie zasad i przeprowadzanie ocen
Psychologiczne aspekty zarządzania

1. Stres zawodowy i wypalenie zawodowe
Psychologia stresu
Źródła stresu w życiu i pracy
Strategia radzenia sobie ze stresem
Przyczyny i symptomy wypalenia zawodowego

DRUGA LINIA – REGIONALNI TRENERZY SPRZEDAŻY
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Władza menedżerska i przywództwo
Organizacja pionu HR
Zarządzanie zasobami ludzkimi a konflikt – przewidywanie, zapobieganie, rozwiązywanie
Zwolnienia pracownicze

1. Negocjacje biznesowe
Sztuka dobrych negocjacji
Wystąpienia publiczne
Prezentacja firmy, autoprezentacja
Negocjacje a skuteczna sprzedaż

1. Rozwiązywanie konfliktów – walka z obiekcjami klientów
Asertywna komunikacja – obrona swoich racji, poglądów, a punkt widzenia klienta
Style zachowań i postawy w sytuacjach trudnych, problemowych
Techniki przeciwdziałania presji, manipulacji i agresji
Konstruktywne radzenie sobie z sytuacją konfliktową z klientem
1. Coaching zawodowy
Określenie zakresu pożądanych zmian zachowań pracowników
Prowadzenie rozmów coachingowych
Trudne sytuacje w prowadzeniu coachingu (np. gdy podwładny nie przyjmuje informacji zwrotnej od przełożonego, neguje zmiany itp.)
Monitorowanie rozwoju kompetencji pracowników

TRZECIA LINIA – PRACOWNICY BIUROWI I ADMINISTRACYJNI W CENTRALI
1. Konflikty w miejscu pracy
Pojęcie myślenia twórczego oraz twórczego rozwiązywania problemów
Problemy zamknięte i problemy otwarte
Mobbing i dyskryminacja pracowników
Kreatywne rozwiązywanie problemów
1. Skuteczna rekrutacja pracowników
Formy zatrudnienia
Planowanie zatrudnienia
Przygotowanie procesu rekrutacji
Metody rekrutacji pracowników

2. Rozmowa kwalifikacyjna
Metody selekcji pracowników
Rodzaje i zasady budowania wywiadu selekcyjnego
Prowadzenie wywiadu selekcyjnego
Testy stosowane w procesie selekcji
1. Zarządzanie kompetencjami
Czym są kompetencje
Projektowanie kompetencji – determinanty decyzyjne
Kompetencje i ścieżki rozwoju zawodowego menadżerów średniego szczebla, specjalistów, pracowników merytoryczno – wykonawczych, pracowników operacyjnych.
Zarządzanie kompetencjami

negocjacje biznesowe
zarządzanie zasobami ludzkimi
budowanie zespołu
motywowanie pracowników
stres zawodowy
wypalenie zawodowe
konflikty w miejscu pracy
nowe metody pozyskiwania pracowników
skuteczna rekrutacja pracowników
rozmowa kwalifikacyjna
profesjonalne CV
personal branding
employer branding
zarządzanie kompetencjami
ekoenergetyka
odnawialne źródła energii
grywalizacja w rekrutacji

PIERWSZA LINIA – SPRZEDAWCY, KONSULTANCI I KIEROWNICY PUNKTÓW SPRZEDAŻY GSM
8 GRUP PO 12 OSÓB = 96 OSÓB

– budowanie zespołu – cykl dojścia z konsultanta na kierownika
– motywowanie pracowników
– efektywne zarządzanie personelem
– stres zawodowy i wypalenie zawodowe
DRUGA LINIA – REGIONALNI TRENERZY SPRZEDAŻY
1 GRUPA = 12 OSÓB

– zarządzanie zasobami ludzkimi
– negocjacje biznesowe
– rozwiązywanie konfliktów – walka z obiekcjami klientów
– coaching zawodowy
TRZECIA LINIA – PRACOWNICY BIUROWI I ADMINISTRACYJNI W CENTRALI
2 GRUPY PO 12 OSÓB = 24 OSOBY

– konflikty w miejscu pracy
– skuteczna rekrutacja pracowników
– rozmowa kwalifikacyjna
– zarządzanie kompetencjami