W dniu 18 października 2017 r. Fundacja Biznes Odpowiedzialny Społecznie uczestniczyła Podlaskim Kongresie Organizacji Pozarządowych zorganizowanym przez prezesa zarządu Podlaskiej Federacji Organizacji Pozarządowych oraz Stowarzyszenia Europartner AKIE.

Konferencja odbyła się pod przewodnictwem Pawła Backiela – Prezesa Zarządu Podlaskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, jednocześnie współpracującego z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Tematem przewodnim spotkania było podpisanie przez prezydenta w dniu 13.10.2017r. Ustawy – Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, której vagatio legis zakończy się 28.10.2017r. tym samym stanie się z mocy prawa ustawą obowiązującą. Mieliśmy okazję poznać cele ustawy, które skupiają się wokół wzmocnienia wspólnoty obywatelskiej oraz społeczeństwa obywatelskiego poprzez szerokie wsparcie potencjału organizacji pozarządowych III sektora. W ramach ustawy przewiduje się przeznaczenie środków finansowych m.in. poprzez granty na działalność statutową.

Podczas konferencji przybyli goście mieli możliwość podjęcia współpracy w ramach Podlaskiej Federacji Organizacji Pozarządowych oraz Konfederacji Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej.