1. POSTANOWIENIE OGÓLNE

 1. Niniejsze ogólne zasady współpracy z Fundacją Biznes Odpowiedzialny Społecznie określają prawa i obowiązki stron o świadczeniu usług, zawartych z Fundacją Biznes Odpowiedzialny Społecznie z siedzibą w Białymstoku i stanowią ich integralną część.
 2. Fundacja Biznes Odpowiedzialny Społecznie udostępnia nieodpłatnie Klientowi niniejsze ogólne zasady współpracy przed zawarciem umowy o świadczenie usług, a także – na jego żądanie – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie utrwalanie treści ogólnych zasad współpracy za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.

2. DEFINICJE

Użyte w niniejszych Zasadach Współpracy określenia posiadają następujące znaczenie:

Fundacja – forma prawna organizacji pozarządowej, której istotnym substratem jest kapitał przeznaczony na określony cel oraz statut zawierający reguły dysponowania tym kapitałem.

Podstawowym aktem prawnym regulującym zakładanie i funkcjonowanie fundacji jest ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2016 r. poz. 40).

 1. Dni Robocze – dni pracy w Fundacji Biznes Odpowiedzialny Społecznie, przypadające od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Godziny Robocze – godziny pracy Fundacji Biznes Odpowiedzialny Społecznie, przypadające w Dni Robocze od godz. 8.00 do godz. 16.00.
 3. Klient – osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a także osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, korzystając z Usług na podstawie umowy bądź zleconego zamówienia na usługę zawartej Fundacji Biznes Odpowiedzialny Społecznie
 4. Rozporządzenia – rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. 2004 r. Nr 100, poz.1024), rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań w celu zapewnienia przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych przez administratora bezpieczeństwa informacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 745) oraz rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów zgłoszeń powołania i odwołania administratora bezpieczeństwa informacji (Dz. U. z 2014 r., poz. 1934)..
 5. Umowa – umowa o świadczenie Usług zawarta pomiędzy Klientem a Fundacją Biznes Odpowiedzialny Społecznie; o ile nic innego nie wynika z Zasad Współpracy pojęcie “Umowa” oznacza także umowę zawartą w formie indywidualnego wypełnionego formularza (ZAMÓWIENIA) konkretyzującego Usługi, jakimi zainteresowany jest Klient, opatrzonego pieczątką firmową i podpisami osób upoważnionych do reprezentacji Klienta.
 6. Usługi – usługi świadczone przez Fundację Biznes Odpowiedzialny Społecznie na rzecz Klienta, zgodne z umową zawartą z Klientem lub odrębnymi regulaminami, o ile nic innego nie wynika z postanowień Zasad Współpracy pojęcie. Usługa oznacza również Usługę Świadczoną Drogą Elektroniczną.
 7. Usługa Świadczona Drogą Elektroniczną lub Usługa Elektroniczna – usługa świadczona bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Klienta, przesyłana i otrzymywana za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją danych, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 243).
 8. Usługodawca lub Fundacja Biznes Odpowiedzialny Społecznie z siedzibą w Białymstoku przy ul. Celowniczej 27, 15-394 Białystok wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000717839, podmiot wpisany także do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, NIP 54232979787, REGON 369454790.
 9. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) lub inny akt prawny zastępujący albo nowelizujące tę ustawę.
 10. Ustawa o prawie autorskim – ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj.Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz 631).
 11. Zasady Współpracy – niniejsze ogólne zasady współpracy z Fundacją Biznes Odpowiedzialny Społecznie

3 PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

 • PRAWA I OBOWIĄZKI FUNDACJI BIZNES ODPOWIEDZIALNY SPOŁECZNIE
 1. Fundacja Biznes Odpowiedzialny Społecznie zastrzega sobie prawo do niezrealizowania Umowy w razie powzięcia informacji o jej zawarciu przez osobę nieuprawnioną do reprezentacji Klienta, o otwarciu likwidacji bądź złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości Klienta.
 2. Fundacja Biznes Odpowiedzialny Społecznie jest uprawniona do natychmiastowego wstrzymania realizacji swoich zobowiązań wynikających z Umowy na rzecz Klienta w razie jakichkolwiek zaległości w płatnościach na jej rzecz, do momentu uregulowania przez Klienta zaległych wpłat. W takim przypadku Fundacja Biznes Odpowiedzialny Społecznie zachowuje prawo do wynagrodzenia wynikającego z Umowy.
 3. Fundacja Biznes Odpowiedzialny Społecznie nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, które jest następstwem okoliczności, będących od niej niezależnymi.
 4. Fundacja Biznes Odpowiedzialny Społecznie w celu realizacji Umowy, może skorzystać z zakresu merytorycznego, wiedzy i umiejętności osób fizycznych i innych podmiotów zewnętrznych współpracujących bezpośrednio z Biznes Odpowiedzialny Społecznie , pod warunkiem zawartej z tymi osobami/podmiotami klauzuli poufności.
 5. Fundacja Biznes Odpowiedzialny Społecznie zastrzega sobie prawo do wysyłania na adresy elektroniczne Klientów komunikatów technicznych, prawnych i transakcyjnych związanych z funkcjonowaniem Usług.
 6. Niezależnie od uprawnień określonych w punkcie 1, Fundacja Biznes Odpowiedzialny Społecznie zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania Umowy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, w razie naruszenia przez Klienta postanowień Umowy lub Zasad Współpracy, stwierdzenia naruszenia lub istnienia zagrożenia naruszenia przez Klienta interesów Fundacji Biznes Odpowiedzialny Społecznie, w szczególności poprzez naruszenie przepisów Ustawy o prawie autorskim lub ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503).
 7. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji postanowień Zasad Współpracy lub Umowy, Usługodawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Klientowi do wysokości szkody rzeczywistej, chyba, że Umowa wskazuje inaczej.
 • PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENTA

 

 1. Zawierając Umowę Klient oświadcza jednocześnie iż zapoznał się z postanowieniami Zasad Współpracy, przyjął je do wiadomości w całości, akceptuje je i zobowiązuje się ich przestrzegać.
 2. Klient zobowiązany jest do podania Fundacji Biznes Odpowiedzialny Społecznie, wszelkich informacji oraz dostarczenia wszelkich materiałów niezbędnych do prawidłowego świadczenia Usług zgodnie z Umową. Niedostarczenie odpowiednich materiałów skutkuje brakiem odpowiedzialność Fundacji Biznes Odpowiedzialny Społecznie, za niedotrzymanie warunków określonych w Umowie. Klient oświadcza jednocześnie, że podane przez niego dane i informacje są prawdziwe, zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz nie naruszają jakichkolwiek dóbr osób trzecich. Niedostarczenie wskazanych w tym punkcie informacji i/lub materiałów niezbędnych do prawidłowej realizacji Usług, pomimo wystąpienia z takim żądaniem przez BOS, będzie traktowane przez Fundację Biznes Odpowiedzialny Społecznie, jak odstąpienie od realizacji zlecenia.
 3. Fundacja Biznes Odpowiedzialny Społecznie nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich, na rzecz których działa Klient, w szczególności za ujawnienie jakichkolwiek danych, do jakich nieujawniania Klient był zobowiązany na mocy umów z tymi osobami trzecimi.
 4. Klient zobowiązuje się nie sprzedawać ani nie użyczać Usług osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody Fundacji Biznes Odpowiedzialny Społecznie. Przez sprzedaż lub użyczenie Usług rozumiane jest zawieranie z osobami trzecimi umów o świadczenie Usług, świadczonych przez Fundację Biznes Odpowiedzialny Społecznie na podstawie Umowy.
 5. Klient zobowiązany jest do przestrzegania warunków płatności określonych w Zasadach Współpracy, regulaminach świadczenia poszczególnych Usług lub w Umowie.
 6. W przypadku kiedy Klient z przyczyn niezależnych od Fundacji Biznes Odpowiedzialny Społecznie, po przyjęciu zlecenia przez Usługodawcę odstąpi od realizacji zlecenia Fundacji Biznes Odpowiedzialny Społecznie, tytułem jego zaangażowania w realizację umowy do niniejszego etapu, wypłacone zostanie przez Klienta każdorazowo wynagrodzenie w wysokości 5000 zł. Wynagrodzenie to rekompensuje zaangażowanie Fundacji Biznes Odpowiedzialny Społecznie, oraz koszty poniesione przez niego w celu wykonania warunków niniejszej umowy.
 7. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 6., każdorazowo zostanie wypłacone Fundacji Biznes Odpowiedzialny Społecznie, przelewem w terminie 14 dni od wystawienia noty księgowej przez Fundacji Biznes Odpowiedzialny Społecznie, w przypadku zaistnienia przesłanek wskazanych w pkt. 6.
 8. W przypadku, gdy Klient posiada względem Fundacji Biznes Odpowiedzialny Społecznie, kilka długów wynikających z Umów, o sposobie zarachowania płatności dokonywanych przez Klienta na poczet tych długów decyduje Fundacji Biznes Odpowiedzialny Społecznie.
 9. Klient uprawniony jest do natychmiastowego rozwiązania Umowy w przypadku rażącego naruszenia przez Fundacji Biznes Odpowiedzialny Społecznie, postanowień Umowy, Zasad Współpracy lub postanowień dotyczących poszczególnych Usług.

4. PRAWA AUTORSKIE

 1. Zawierając Umowę Klient oświadcza, że przysługują mu wszelkie niezbędne prawa, w tym majątkowe prawa autorskie oraz prawa własność przemysłowej do materiałów i znaków towarowych przekazanych Fundacji Biznes Odpowiedzialny Społecznie w celu realizacji Umowy oraz że ich wykorzystanie w tym celu nie naruszy praw osób trzecich.
 1. Fundacji Biznes Odpowiedzialny Społecznie, przysługują wszelkie autorskie prawa majątkowe do narzędzi dostarczanych Klientowi w ramach świadczonych Usług, wszelkich ich elementów mających charakter utworu w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim. Klient zobowiązany jest do wykorzystywania ww. narzędzi oraz wszelkich ich elementów wyłącznie w celach wynikających z Umowy. Jakiekolwiek kopiowanie, rozpowszechnianie lub dokonywanie opracowań elementów ww. narzędzi, a także ich wyglądu jako całości, bez wyraźnej pisemnej zgody Fundacji Biznes Odpowiedzialny Społecznie, stanowi naruszenie jej majątkowych praw autorskich i będzie skutkowało pociągnięciem Klienta do odpowiedzialności odszkodowawczej.

5. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Klient jest administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów Ustawy o ochronie danych, przetwarzanych na jego zlecenie przez Fundację Biznes Odpowiedzialny Społecznie w celach związanych z wykonywaniem Usług. Jako administrator danych Klient przetwarza dane osobowe z zachowaniem najwyższej staranności oraz wymogów określonych w Ustawie o ochronie danych i Rozporządzeniach, w szczególności z zachowaniem obowiązku informacyjnego o jakim mowa w art.24 Ustawie o ochronie danych.
 1. W razie korzystania przez Klienta z Usług, których elementem niezbędnym jest powierzenie Fundacji Biznes Odpowiedzialny Społecznie danych osobowych Użytkownika do przetwarzania, zawierając Umowę Klient jako administrator danych powierza Fundacji Biznes Odpowiedzialny Społecznie przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 31 Ustawy o ochronie danych.
 2. Celem powierzenia jest wyłącznie realizacja przez Fundację Biznes Odpowiedzialny Społecznie działań niezbędnych dla prawidłowego wykonania Usług na rzecz Klienta.
 3. Fundacja Biznes Odpowiedzialny Społecznie jest zobowiązana przed rozpoczęciem przetwarzania danych podjąć środki zabezpieczające dane osobowe oraz spełnić wymagania określone w przepisach Ustawy o ochronie danych, w szczególności w art. 36 – 39a i Rozporządzeniach.
 4. W razie rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy Fundacja Biznes Odpowiedzialny Społecznie zobowiązuje się do zwrócenia Klientowi, w terminie określonym przez niego niezwłocznie po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy, wszelkich danych powierzonych jej do przetwarzania i do zapewnienia ich usunięcia. W innym wypadku Fundacja Biznes Odpowiedzialny Społecznie usuwa wszelkie powierzone dane osobowe do 60 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy.
 5. Dla celów związanych z prawidłową realizacją Usług, Fundacja Biznes Odpowiedzialny Społecznie oraz Klient udostępniają sobie wzajemnie dane służbowe swoich wybranych pracowników i współpracowników w zakresie; imię, nazwisko, e-mail, telefon kontaktowy. Udostępnienie realizowane jest na podstawie atr. 23 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ochronie danych osobowych danych dla prawnie usprawiedliwionych celów Fundacji Biznes Odpowiedzialny Społecznie oraz Klienta.
 6. Klient upoważnia Fundacji Biznes Odpowiedzialny Społecznie do dalszego powierzania przetwarzania danych osobowych wyłącznie w celu prawidłowego świadczenia Usług.
 7. Fundacja Biznes Odpowiedzialny Społecznie odpowiada za szkody wyrządzone Klientowi wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z niniejszego punktu oraz z obowiązujących przepisów, w tym za szkody powstałe w wyniku udostępniania danych osobowych osobom nieupoważnionym.

6. TAJEMNICA I POUFNOŚĆ INFORMACJI

 1. Wszelkie informacje uzyskane przez strony w trakcie trwania Umowy lub w związku z jej realizacją (“Informacje Poufne”), mogą być wykorzystane tylko w celu prawidłowej realizacji Umowy przez każdą ze stron, chyba że druga strona zwolni ją z obowiązku zachowania poufności lub obowiązek ich ujawnienia wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 1. Przez Informację poufną Strony uznają każdą informację o charakterze technicznym, technologicznym, handlowym, finansowym, organizacyjnym, ekonomicznym, prawnym i innym, która posiada wartość dla Strony ujawniającej ją, a która jest możliwa do zidentyfikowania jako informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa, nie jest powszechnie znana i została oznaczona przez Stronę ujawniającą jako Informacja poufna.
 1. Informacją poufną mogą być w szczególności dokumenty w tym także: raport, biznes plan, plany handlowe, analizy, opracowania, sprawozdanie finansowe i podatkowe, projekt, wzór, próbka, proces technologiczny, informacje o negocjacjach z klientami i dostawcami, bazy danych, oprogramowanie urządzeń sterowanych programowo i produkty stworzone w ten sposób, a więc między innymi: pliki cyfrowe, wydruki, procedury, algorytmy, receptury, wzory lub usprawnienia, know-how, dowolną ich część bądź frazę, które zostaną przekazane drugiej Stronie w ramach współpracy, o której mowa w preambule niniejszej Umowy.
 2. Fundacja Biznes Odpowiedzialny Społecznie uprawniona jest do publikacji, wyłącznie w celach promocyjnych, informacji o fakcie korzystania przez Klienta z Usług, z wykorzystaniem jego nazwy (firmy) i logo, za pisemną zgodą Klienta.
 3. Wykorzystywanie lub ujawnianie Informacji Poufnych w celach innych niż określone w pkt 5.1 – 5.2 powyżej, traktowane będzie jako czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. (tj. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503).

7. ZAWARCIE UMOWY I JEJ ROZWIĄZANIE

 1. Umowa zostaje zawarta z chwilą jej podpisania przez obie strony lub w przypadku zawarcia Umowy w formie indywidualnej wypełnionego formularza (zamówienia) konkretyzującego Usługi z chwilą jego podpisania przez osobę upoważnioną do reprezentacji Klienta oraz odesłania pocztą lub mailem na adres Fundacji Biznes Odpowiedzialny Społecznie wskazany w Umowie.
 1. O ile regulamin świadczenia poszczególnej Usługi lub postanowienia Umowy nie stanowią inaczej, Umowa rozwiązuje się z chwilą doręczenia drugiej stronie oświadczenia o jej wypowiedzeniu w trybie natychmiastowym w przypadkach przewidzianych w Zasadach Współpracy.

8. WYNAGRODZENIE

 1. Wynagrodzenie Fundacji Biznes Odpowiedzialny Społecznie wynika z oferty handlowej lub indywidualnych ustaleń i określane jest w Umowie wraz z terminem i sposobem zapłaty.
 2. Zamiast doręczenia faktur w formie papierowej Fundacji Biznes Odpowiedzialny Społecznie może dostarczać na rzecz Klienta faktury w formie elektronicznej na wskazany przez niego adres e-mail.

9. POSTANOWIENIE KOŃCOWE

 1. Postanowienia Zasad Współpracy stanowią integralną część Umowy zawartej pomiędzy Fundacją Biznes Odpowiedzialny Społecznie a Klientem i są wiążące, o ile regulaminy świadczenia poszczególnych Usług lub postanowienia Umowy nie stanowią inaczej.
 1. Wszystkie korespondencje, w tym oświadczenia stron uważane są za złożone skutecznie, o ile zostaną przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy wskazane w Umowie lub regulaminie dotyczącym świadczenia poszczególnych Usług i podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji stron.
 1. W razie zmiany Zasad Współpracy Fundacji Biznes Odpowiedzialny Społecznie zobowiązuje się do poinformowania Klienta o zastosowanych zmianach poprzez wiadomość e-mail przesłaną na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta w Umowie.
 2. Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji Umowy, w tym spory o zapłatę wynagrodzenia, będą rozpatrywane przez sądy właściwe miejscowo dla siedziby Fundacji Biznes Odpowiedzialny Społecznie, chyba że Umowa stanowi inaczej.
 3. W sprawach nieuregulowanych Zasadami Współpracy zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
 1. Zasady współpracy wchodzą w życie z dniem 02.10.2023 r.