Projekt dofinansowany ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na

lata 2021–2025” Edycja 2021

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Projekt jest współfinansowany ze środków otrzymanych od Ministra Rodziny i
  Polityki Społecznej w ramach programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych
  „Aktywni+” na lata 2021-2025 Edycja 2021.
 2. Projekt jest realizowany na terenie wybranych powiatów województwa
  podlaskiego.

§ 2 Definicje

Używane w ramach niniejszego Regulaminu określenia każdorazowo

oznaczają:

 1. Projekt – projekt pn. „CYFROWY SENIOR” realizowany przez Fundację Biznes
  Odpowiedzialny Społecznie z siedzibą w Białymstoku, w ramach programu
  wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025, edycja 2021.
 2. Kandydat – osoba aplikująca do udziału w Projekcie spełniająca jednocześnie
  wszystkie poniższe kryteria dostępu:
  a) jest osobą w wieku 60 lat i więcej,
  b) zamieszkuje obszar, na którym realizowany jest Projekt.
 3. Uczestnik projektu – Kandydat, który został zakwalifikowany do udziału w
  Projekcie i rozpoczął udział w szkoleniach.
 4. Regulamin – Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie „Cyfrowy Senior”.
 5. Strona internetowa – strona Fundacji Biznes Odpowiedzialny Społecznie
  www.bosfundacja.pl

§ 3 Uczestnik projektu

 1. Kandydatem może być wyłącznie osoba, która zgłasza się do uczestnictwa w
  Projekcie z własnej inicjatywy, wypełniła dokumenty rekrutacyjne i dostarczyła je do
  Fundacji Biznes Odpowiedzialny Społecznie lub do wyznaczonych miejsc na terenie
  powiatów, w których realizowany jest projekt.
 2. Kandydat staje się Uczestnikiem projektu po zakwalifikowaniu go do Projektu i
  rozpoczęciu przez Niego udziału w szkoleniach.
 3. Kandydat musi spełniać kryteria kwalifikujące go do udziału w Projekcie w dniu
  dostarczenia do Fundacji Biznes Odpowiedzialny Społecznie dokumentów, o których
  mowa w § 4.

§ 4 Wymagane dokumenty

 1. Proces rekrutacji do Projektu realizowany jest wyłącznie w oparciu o wypełnione
  dokumenty rekrutacyjne:
  a) Formularz zgłoszeniowy z informacją o posiadaniu orzeczenia o
  niepełnosprawności (załącznik nr 1 do Regulaminu),
  b) Oświadczenie RODO (załącznik nr 2 do Regulaminu),
  c) Oświadczenie – zgoda na udostępnienie wizerunku (załącznik nr 3 do
  Regulaminu).

§ 5 Zasady rekrutacji i kwalifikacji Uczestników projektu

 1. Rekrutacja ma charakter otwarty, powszechny wobec wszystkich osób, które
  spełniają wymagania zapisane w § 2 ust. 2.
 2. Warunkiem niezbędnym do udziału w rekrutacji jest spełnienie wymaganych
  kryteriów oraz złożenie poprawnie wypełnionych dokumentów, o których mowa w §
  4.
 3. Rekrutacja będzie miała charakter ciągły. W sytuacji dużej liczby zgłoszeń
  zostaną sporządzone listy rezerwowe.
 4. Złożone dokumenty rekrutacyjne nie podlegają zwrotowi.
 5. W przypadku dużej liczby zgłoszeń decyduje kolejność zgłoszeń.
 6. Proces rekrutacji i kwalifikacji Uczestników projektu będzie prowadzony z
  uwzględnieniem zasady równości szans i niedyskryminacji oraz zasady równości
  szans kobiet i mężczyzn. Działania rekrutacyjne wsparte będą kampanią promocyjno
  informacyjną.
 7. Od decyzji o zakwalifikowaniu na listę podstawową lub rezerwową nie przysługuje
  odwołanie.

§ 6 Szkolenia

 1. Projekt obejmuje szkolenia i warsztaty obejmuje działania na rzecz zwiększania
  umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami i korzystania z nowych
  mediów przez osoby starsze. Zajęcia organizowane w grupach 10-osobowych. 10
  spotkań po 6 godzin.
 2. Tematyka spotkań to:
  a) szkolenia i warsztaty z zakresu zwiększania umiejętności posługiwania się
  nowoczesnymi technologiami i korzystania z nowych mediów – 6 spotkań,
  b) edukacja finansowa dla seniorów – 1 spotkanie,
  c) zajęcia „bezpieczny senior” – 1 spotkanie,
  d) Senior na zakupach online – 1 spotkanie
  e) spotkanie integracyjne pt. Moje hobby i zainteresowania w internecie” – 1
  spotkanie.

§ 7 Prawa i obowiązki Uczestnika projektu

 1. Każdy Uczestnik ma prawo do:
  a) wzięcia udziału w szkoleniach,
  b) otrzymania materiałów szkoleniowych podczas szkoleń,
  c) otrzymania cateringu podczas szkoleń,
  d) otrzymania certyfikatu potwierdzającego udział w szkoleniu (wymagana obecność
  na 100% zajęć).
 2. Każdy Uczestnik zobowiązuje się do:
  a) zapoznania i przestrzegania niniejszego Regulaminu,
  b) złożenia podpisanych wymaganych dokumentów rekrutacyjnych,
  c) uczestniczenia w spotkaniach szkoleniowych, a także potwierdzenia uczestnictwa
  własnoręcznym czytelnym podpisem na liście obecności oraz innych dokumentach
  niezbędnych do pełnej realizacji Projektu,
  d) potwierdzenia odbioru materiałów szkoleniowych oraz cateringu własnoręcznym
  czytelnym podpisem,
  e) wypełnienia testów, ankiet i innych dokumentów związanych z realizacją Projektu i
  monitoringiem jego późniejszych rezultatów,
  f) współpracy ze wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w realizację Projektu,
  g) korzystania z użyczonego sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem,
  h) zgłaszanie wszelkich awarii sprzętu osobie prowadzącej szkolenie.

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje organizator
  realizujący projekt.
 2. Organizator realizujący projekt zastrzega sobie prawo dokonania zmian treści
  Regulaminu.
 3. Regulamin dostępny jest w siedzibie Fundacji Biznes Odpowiedzialny Społecznie i
  na Stronie internetowej.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 września 2021 r.

Załączniki:

 1. Formularz zgłoszeniowy z informacją o posiadaniu orzeczenia o
  niepełnosprawności
 2. Oświadczenie RODO
 3. Oświadczenie – zgoda na udostępnienie wizerunku