Zapraszamy wszystkim przedsiębiorców do udziału w konkursie w ramach
Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia do dofinansowania projektów w ramach poddziałania 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów  przez MŚP.

 

Zapraszamy do zapoznania się z filmem wizualizującym Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP – Poddziałanie 1.3.2 POPW:  https://www.youtube.com/watch?v=c42dx8BjLfc

 

Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów w tym konkursie wynosi
430 000 000 zł (słownie: czterysta trzydzieści milionów złotych).
W ramach konkursu dofinansowanie każdego wnioskodawcy może wynosić
minimalnie 10 000 000 zł ( słownie: dziesięć milionów złotych).

MŚP inwestujące w rozwój produktów związanych z walorami i atrakcjami makroregionu Polski Wschodniej będą mogli wziąć udział w konkursie i otrzymać wysokie dofinansowanie na tworzenie innowacyjnych produktów i usług. Wśród projektów, które mają największe szanse na sukces w tym konkursie są:

 • ogólnie pojmowany rozwój działalności gospodarczej beneficjentów i wzrost konkurencyjności całej sfery MŚP w województwach Polski Wschodniej,
 • integracja działalności kilku przedsiębiorstw wchodzących w skład tworzonych na potrzeby udziału w konkursie i nie tylko, konsorcjów,
 • inwestycje tworzące spójną infrastrukturę produktów sieciowych,
 • tworzenie nowych miejsc pracy, jako alternatywy dla osób zatrudnionych dotychczas w rolnictwie,
 • aktywizacja społeczno-gospodarcza, zwłaszcza obszarów wiejskich,
 • rozwój aplikacji usług, które można wykorzystać w swoim działaniu (technologie informacyjno-komunikacyjne),
 • opracowanie i wdrożenie jednolitych standardów funkcjonowania i promocji produktu, w tym zakup usług o charakterze szkoleniowo-warsztatowym dla podmiotów realizujących przedsięwzięcie w zakresie przestrzegania ww. standardów, a także wprowadzenia produktu na rynek.

 

Wnioski o dofinansowanie mogą być składane w okresie od 9 maja 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. (w ostatnim dniu naboru do godz.16:00:00).
IP zastrzega możliwość wcześniejszego zakończenia konkursu w przypadku złożenia wniosków przekraczających 400% dostępnej alokacji.

 

Konkurs podzielony jest na etapy. Etap konkursu obejmuje: nabór wniosków w okresach miesięcznych, a następnie ich ocenę oraz opublikowanie listy projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów.

 

Nr etapu

Data rozpoczęcia naboru wniosków w ramach etapu

Data zakończenia naboru wniosków w ramach etapu

1.

09.05.2017 r. 31.05.2017 r.

2.

01.06.2017 r. 30.06.2017 r.

3.

01.07.2017 r. 31.07.2017 r.

4.

01.08.2017 r.

31.08.2017 r.

 

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków zgodnie z Regulaminem http://popw.parp.gov.pl/attachments/article/38841/Regulamin%20konkursu.pdf

Datą złożenia wniosku o dofinansowanie jest data wygenerowana przez system po naciśnięciu przycisku „Złóż wniosek” w Generatorze Wniosków. Warunkiem uznania, że wniosek o dofinansowanie został złożony do PARP jest formalne potwierdzenie przez wnioskodawcę złożenia wniosku w Generatorze Wniosków.

Wzory załączników do wniosku o dofinansowanie:
– >  Charakterystyka inwestycji początkowejhttp://popw.parp.gov.pl/attachments/article/38841/Charakterystyka%20inwestycji%20pocz%C4%85tkowej.docx
  Prognoza finansowa projektu http://popw.parp.gov.pl/attachments/article/38841/Prognoza%20finansowa%20projektu.xlsx
->Tabele finansowe – sytuacja finansowa oraz jej prognoza http://popw.parp.gov.pl/attachments/article/38841/Tabele%20finansowe%20-%20Sytuacja%20finansowa%20oraz%20jej%20prognoza.xlsx

Pełny wykaz dokumentów niezbędnych do wypełnienia w celu  złożenia wniosków znajdą Państwo pod linkiem:
http://popw.parp.gov.pl/dokumentacja/dokumentacja-do-poddzialania-1-3-2-tworzenie-sieciowych-produktow-przez-msp-2017

 

Jeśli jesteś przedsiębiorcą chcącym skorzystać z tej dotacji skontaktuj się z nami,
przygotujemy dla Ciebie kompletny wniosek.
Zapraszamy do kontaktu z nami!


Fundacja Biznes Odpowiedzialny Społecznie

 1. Celownicza 27, 15-394 Białystok
  tel.85 307 05 88
 2. email: biuro@bosfundacja.plMarta Aleksiejuk
  kom.731 788 716
  emil: aleksiejuk@bosfundacja.pl